Advocatenkantoor van Essen

.

1.

 • Mr E.M. van Essen, zelfstandig te Woerden gevestigd advocaat, hierna te noemen advocaat, verleent haar diensten uitsluitend onder toepassing van deze voorwaarden.

2.

 • De uitvoering van de opdracht geschiedt ten behoeve van de opdrachtgever, hierna te noemen de cliënt. De cliënt is de (rechts)persoon voor wie of in wiens opdracht de advocaat werkzaamheden verricht
 • De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de advocaat van de door de cliënt verstrekte opdracht.
 • De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

3.

 • De aansprakelijkheid van de advocaat jegens de cliënt danwel jegens derden, voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard en hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen c.q. iedere vordering tot schadevergoeding vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij de advocaat, en in elk geval na verloop van vijf jaar na de dag waarop de werkzaamheden zijn geëindigd. De werkzaamheden worden geacht te zijn geëindigd op datum van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is danwel -indien eerder- op datum van verzending van de laatste declaratie.

4.

 • Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever, ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook van deze derden.

5.

 • In lijn met Wwft en de richtlijnen van de Orde van Advocaten wordt de identiteit van een natuurlijk persoon geverifieerd middels een geldig reisdocument of Nederlands rijbewijs. Rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel. De identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, wordt door middel van een geldig reisdocument of rijbewijs geverifieerd.

6.

 • De overeenkomst houdt voor de advocaat uitsluitend een inspanningsverbintenis in.

7. 

 • De cliënt ontvangt bij iedere declaratie een specificatie van de bestede tijd tenzij deze separaat al is verantwoord.
 • De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen, waarvan de omvang in overleg tussen de advocaat en de cliënt wordt vastgesteld.
 • Het uurtarief wordt bij de aanvaarding van de opdracht door de advocaat schriftelijk bevestigd. In beginsel ontvangt een cliënt maandelijks een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, verschotten en omzetbelasting aan de advocaat verschuldigd. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks -per 1 januari- door de advocaat vast te stellen uurtarief.

8. 

 • Voor overeenkomsten welke -evenwel- worden aangegaan op basis van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, op basis van het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag min twee). Mocht het huidige inkomen lager zijn, kan de cliënt peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt doordat hij alsnog of niet meer in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is deze gehouden om dat onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 • Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers en proceskostenveroordelingen van de cliënt vallen niet onder het bereik van een afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend, voor zoveel deze niet door de cliënt rechtstreeks aan derden zijn verschuldigd.
 • De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag.

9.

 • Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op de wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de aangegeven termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim waardoor een wettelijke rente ex art. 6:119(a) BW verschuldigd is.
 • De advocaat is in geval er niet of niet tijdig wordt voldaan, bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten danwel te beëindigen en niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan ontstaat.

10.

 • Gelden die de advocaat ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Over derdengelden wordt geen rente vergoed.
 • Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen, onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening.
 • De cliënt stemt in met de in het vorige alinea genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen.

11.

 • Wanneer een discussie ontstaat over de behandeling van de zaak door de advocaat, waarbij de cliënt diens stukken uit het dossier ter beschikking gesteld wil hebben, zullen deze stukken pas ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde facturen tot dat moment.

12.

 • Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Het kopie-dossier wordt gedurende tenminste zeven jaren bewaard.

13.

 • Persoonsgegevens van cliënten van de advocaat worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarnaast zal er van de gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met U als cliënt).
 • Door zijn e-mailadres aan de advocaat bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie.
 • De cliënt heeft te alle tijde het recht om zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens in te trekken.

14.

 • De advocaat hanteert een kantoorklachtenregeling die op de dienstverlening van toepassing is en op eerste verzoek zal worden toegezonden. Indien na behandeling de klacht niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

15.

 • De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd van enig geschil dat tussen de advocaat en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

Woerden, 15 juni 2018

Zakelijke informatie

Advocatenkantoor Van Essen:

 • KvK: 30253070
 • BTW: 058988828.B.01
 • Rekeningnummer: NL83 INGB 0004 081450

Stichting Derdengelden:

 • Mevrouw mr. E.M. Van Essen
 • KvK: 30147371
 • Rekeningnummer: NL89 ABNA 0940 409 496

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • HDI Global SE te Rotterdam

Advocatenkantoor Woerden van Essen 340x510

Stel hier uw vraag

Vul hier uw naam in

Type hier uw emailadres

Invalid Input

Vul hier de code in Invalid Input

Invalid Input

Lid van o.a.
Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (VFAS)